Monthly Archive: กรกฎาคม 2016

ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้

พระพุทธวจนะ : ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ ภิกษุทั้งหลาย การปลงภาระหนักลงเสียได้ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย ความดับสนิทเพราะความจางคลายไป โดยไม่เหลือของตัณหานั้น นั่นเทียว ความละไปของ ตัณหานั้น ความสลัดกลับคืนของตัณหานั้น ความหลุดออกไปของตัณหานั้น และความไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปของตัณหานั้น อันใดภิกษุทั้งหลาย อันนี้เราเรียกว่า การปลงภาระหนักลงเสียได้ ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสพุทธวจนะนี้ ซึ่งเป็นคำร้อยกรองสืบต่อไป “ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ในโลก การปลงภาระหนักเสียได้เป็นความสุข พระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้ว ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่วราก (อวิชชา)...

เป็นทุกขอริยสัจ

พุทธพจน์ที่กล่าวถึง ทุกขอริยสัจ มีความว่า : “ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” ความคิดปรุงแต่งของบุคคลที่เข้ายึดถือเอารูปกาย พร้อมด้วยความรู้สึกนึกคิดที่เกิดประกอบรูปกายว่าเป็นตนเป็นของตน ย่อมเป็นการเข้าแบกภาระอันหนักของการดำรงชีวิตไว้ รูปกายหรือร่างกายมนุษย์ สัตว์ เป็นผลจากการเข้าประกอบกันของแร่ธาตุในธรรมชาติ จึงย่อมเปลี่ยนแปรไปตามกฎของธรรมชาติฝ่ายรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยอันกำหนดแน่นอน ไม่ขึ้นต่อความปรารถนาของผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อกระบวนการสัมพันธ์ของแร่ธาตุในร่างกาย เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้อง สุขเวทนาทางกายเกิดขึ้นก็เรียกว่ามีสุขภาพดี ถ้าหากกระบวนการสัมพันธ์ของแร่ธาตุขัดแย้งกัน จะโดยเหตุปัจจัยชนิดใดก็ตาม สุขภาพก็เสื่อม ทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้น...

Toyota Yaris Orange Special Edition

โตโยต้าเตรียมเปิดตัว Toyota Yaris Orange Special Edition รุ่นพิเศษที่สหราชอาณาจักรโดยจะจัดจำหน่ายเพียง 300 คันเท่านั้น เป็นการเปิดตัวเพื่อฉลองยอดขายสะสมของยาริส 3 ล้านคันหลังจากเปิดตัวโมเดลตัวแรกในปี 2001 Yaris Orange Special Edition ใช้พื้นฐานจากรุ่น icon ในแดนผู้ดี มาพร้อมการออกแบบที่โดดเด่นเริ่มจาก ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ หลังคาแก้วพาโนรามิค ล้ออัลลอย 16 นิ้วทูโทน กระจกรองแสงคู่หลัง ไฟท้ายแบบ LED ภายในคุมโทนดำ เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุผ้า คอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุ Piano Black...